โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง